Risicomanagement


Met risicomanagement wordt bedoeld het in beeld brengen van risico’s binnen een project en het opstellen van beheersmaatregelen om het optreden van de deze risico’s te voorkomen.