Wro


Wro is de afkorting voor Wet ruimtelijke ordening.
De Wro is in werking getreden op 1 juli 2008 ter vervanging van de WRO.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro de verhoudingen tussen de verschillende overheden en bestuursorganen in Nederland, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk.