Menu

Diensten

Benieuwd met welke projecten wij ons dagelijks bezighouden?

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid.

Yvette Lanting

Neem contact op met Yvette

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Lees meer

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Onder grote politieke en maatschappelijke druk heeft de planningsadviseur het verschil gemaakt door de opgave te vertalen naar een heldere raakvlakkenplanning. Wij bouwen actief aan een transparante werkomgeving die projectleiders verbindt en bieden strakke sturing op planning. Dit draait uit in het nakomen van een belangrijke belofte aan de raad en de stad. Dit resulteert erin dat het programmaplan met de zomer van 2021 vastgesteld is.

“Yvette is snel, slim, creatief en durft te interveniëren als de situatie daar om vraagt. Hiermee ontzorgt ze het team en het programma als geheel.”

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Lees minder

Herontwikkeling Pioniers Bols terrein | Gemeente Haarlemmermeer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw.

Margreet van Tuijl

Neem contact op met Margreet

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw. Naast zijn er diverse ontwikkelaars in het gebied die eigendom hebben verkregen en zijn er een aantal bedrijven blijvend gevestigd.

Lees meer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw. Naast zijn er diverse ontwikkelaars in het gebied die eigendom hebben verkregen en zijn er een aantal bedrijven blijvend gevestigd.

Triode is ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen. De gemeente wil inzicht in mijlpalen, afstemming van onder andere het proces van vergunningen op de totale planvorming van de ontwikkelaars, verwachtingen van ontwikkelaars managen en met de betrokken partijen communiceren. Kortom: Triode maakt het project inzichtelijk en beheersbaar, iets waar Triode bij uitstek in is gespecialiseerd.

Lees minder

Noodplan lerarentekort | Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort. Het doel van het noodplan is om in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en ongelijkheid afneemt.

Lees meer

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort. Het doel van het noodplan is om in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en ongelijkheid afneemt.

Triode ondersteunt de gemeente en de gezamenlijke projectorganisaties bij de planning en structuren van dit omvangrijke en ambitieuze plan. Het project is van start gegaan met het in kaart brengen en adviseren over de organisatiestructuur en de implementatie van projectmatig werken. Door het organiseren van een planningssessie is er meer orde aangebracht in de veelheid aan maatregelen. Vervolgens is het project verder in kaart gebracht met planningen op verschillende niveaus en is er een dashboard ontwikkeld om de resultaten van de verschillende maatregelen te monitoren.

Lees minder

Beheer en onderhoud tunnels Zuid-Nederland | Rijkswaterstaat

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten.

Zeger van Helden & Bastijn Kocks

Neem contact op met Zeger of Bastijn

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten worden zoals: Koning Willem Alexander tunnel, Roer- en Swalmentunnel, Vlaketunnel, Salland-Twentetunnel.

Lees meer

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten worden zoals: Koning Willem Alexander tunnel, Roer- en Swalmentunnel, Vlaketunnel, Salland-Twentetunnel.

Triode biedt zijn meerwaarde bij het bundelen van specialistische kennis en zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Onze adviseurs leveren integraal advies over de planning én begeleiden het risicomanagement ten behoeve van de systeemgerichte contractbeheersing. Door middel van het organiseren van integrale sessies en individuele challenges worden teamleden geprikkeld om risico gestuurd te werken.

Bronvermelding foto: Rijkswaterstaat (Arno Tempelaars)

Lees minder

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan.

Oscar Hulleman & Rick Oostendorp

Neem contact op met Oscar of Rick

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

Lees meer

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

Triode levert meerdere adviseurs aan de provincie Noord-Holland. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het plannings- en risicomanagement van diverse projecten in de sectoren Infra en Bodem en Groen. De infrastructurele projecten richten zich op nieuwbouw, reconstructie, variabel onderhoud en dagelijks beheer van wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten etc.). De sector Bodem en Groen houdt zich bezig met het beheren van vaarwegen en oevers, realiseren van groenprojecten en is verantwoordelijk voor duurzaam bodembeheer, waaronder bodemsaneringen.

Zo is Oscar Hulleman verantwoordelijk voor de planning én het risicomanagement in het provinciale projectteam. Dit betekent het opstellen en bewaken van projectplanningen, het ophalen en monitoren van risico’s en alle werkzaamheden die hiermee gepaard gaan in het proces ten aanzien van Systeemgerichte Contractbeheersing. Informatie wordt opgehaald d.m.v. 1 op 1 gesprekken en groepssessies, zowel binnen het provinciale projectteam als met partners en stakeholders. Het combineren van de rollen van planner en risicomanager zorgt voor een hoge efficiëntie en effectiviteit. Hierdoor is er meer ruimte voor de core business: het duurzaam vervangen van oevers.

“Oscar zorgt met zijn proactiviteit, visualisaties, strak georganiseerde risicosessies en korte lijnen met teamleden en stakeholders dat het hele team een actueel beeld heeft op het vlak van plannings- en risicomanagement.”

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Lees minder

Herontwikkeling van de oude Meneba meelfabriek | Coöperatie de Vlyt UA

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren.

Carina Diehl & Oscar Hulleman

Neem contact op met Carina of Oscar

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren. Het gebied is opgedeeld in ruim 20 kavels die elk hun eigen uitdaging hebben, bijvoorbeeld: vleermuizen, asbest en monumentale gebouwen.

Lees meer

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren. Het gebied is opgedeeld in ruim 20 kavels die elk hun eigen uitdaging hebben, bijvoorbeeld: vleermuizen, asbest en monumentale gebouwen.

Vanwege de grote complexiteit is vanuit de ontwikkelaar (Coöperatie de Vlyt UA) besloten om de hulp van Triode in te roepen. Wij hebben geholpen met het aanbrengen van een project-brede structuur en overzicht, waardoor er duidelijkheid kwam in de knelpunten op korte termijn en de ontwikkeling van de verschillende kavels in de komende jaren.

Bronvermelding foto: Mecanoo

Lees minder

Centrumgebied Amsterdam Noord | Gemeente Amsterdam

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Lees meer

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Dit grootse project is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Triode werkt mee aan de planning- en structureringsopgave voor de ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam Noord. Door de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt liggen binnen dit project vele uitdagingen voor Triode.

Bronvermelding foto: Gemeente Amsterdam

Lees minder

Lammenschansdriehoek Leiden | Projectbureau Gemeente Leiden

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek.

Isabel Agterberg

Neem contact op met Isabel

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

Lees meer

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

De uitdaging binnen dit project zijn de vele ontwikkelingen in verschillende fases die tegelijkertijd plaatsvinden. Waar het ene perceel nog niet zichtbaar is, wordt achter de schermen al gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. Een groot project waar nog tot zeker 2026 veel staat te gebeuren.

Lees minder

Programma Luchtkwaliteit | Gemeente Amsterdam

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Want een schone, gezonde lucht willen we allemaal. De aanpak kent vier stappen: faciliteren, stimuleren, reguleren en communiceren.

Lees meer

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Want een schone, gezonde lucht willen we allemaal. De aanpak kent vier stappen: faciliteren, stimuleren, reguleren en communiceren.

Triode heeft in de periode van 2019 tot het voorjaar 2021 een bijdrage geleverd in het structureren en plannen van deze omvangrijke en veelzijdige opgave. Dit project kent tal van inspanningen zoals: verzorgen van publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, het instellen van milieuzones, gericht inzetten van privileges, aanvragen van subsidies en het draaien van een campagne om de transitie naar uitstootvrije mobiliteit te bevorderen.

“Rick heeft door het stellen van de juiste vragen en het gebruik van visualisaties structuur gebracht in ons programma waardoor er een duidelijke organisatie is ontstaan om efficiënt aan de opgave te werken.”

Programma Luchtkwaliteit | Gemeente Amsterdam

Lees minder